לוגו
ספריית מידע
שם הקובץ תמצית סוג הקובץ תאריך
הודעה של ימיני הארכה בחובת פנייה למעבדה מוסמכתהודעה של ימיני הארכה בחובת פנייה למעבדה מוסמכת מתקשר למדיניות חדשה של משרד התחבורה בנושא מוצרי תעבורהמסמך18-07-2016
הוראת נוהל 07 04 - רישוי יבוא חלקי פח ומרכב תחליפיים לרכבהוראת נוהל 07 04 - רישוי יבוא חלקי פח ומרכב תחליפיים לרכבמסמך17-06-2004
חובת הצגת מחיר לצרכן של צמיגיםחוזר מאת משה ימינימסמך26-12-2017
מדיניות חדשה למוצרי תעבורה - עדכון ביטול נוהלים - 08556616מכתב המפרט אלו נהלים בוטלו החל ממאי 2016 בעקבות המדיניות החדשה של משרד התחבורה בנוגע למוצרי תעבורהמסמך17-04-2016
מדיניות חדשה משרד התחבורה ליצור ליבוא ולסחר של מוצרי תעבורהמדיניות חדשה של משרד התחבורה ליצור ליבוא ולסחר של מוצרי תעבורה כולל מעבדות מסומכות, מעבדה מוסמכתמסמך16-03-2016
עדכון תוקף לנוהל יבוא ושחרור צמיגים לרכב 10 2004 - 15884216מסמך המדגיש שעל אף ביטול נהלים עקב מדיניות חדשה של משרד התחבורה בעניין חלפים, נוהל 10/2004 ליבוא ושחרור צתמיגים לא מבוטלמסמך28-07-2016