לוגו
ספריית מידע
שם הקובץ תמצית סוג הקובץ תאריך
העברת בעלות ציי רכבתיקייה---
תו סחרתיקייה---
ביצוע העברות בעלות ללא תעודות מזהות מקוריותמכתב הבהרה - קטי מורלי ביצוע העברות בעלות ללא תעודות מזהות מקוריותמסמך28-06-2011
גביית תשלום בגין כפל רישיונות רכבמכתב של קטי מורלי המבהיר באלו מצבים יש לגבות תשלום בגין כפל רישיונותמסמך28-08-2016
דיווח לרשות הרישוי על רכב באובדן גמור להלכה ו או תוקן לבעליודיווח לרשות הרישוי על רכב באובדן גמור להלכה ו או תוקן לבעליו - שמאיםמסמך13-11-2011
הדפסת רישיונות בדוארהדפסת רישיונות בדואר, כולל כפל רישיוןמסמך07-09-2017
הוראת נוהל 151 נוהל מתן הטבה באגרת רישויתקף מ-19.9.17מסמך19-09-2017
הוראת נוהל 2/2011 - ביטול העברת בעלות מחיקת שותף ביטול רכב יבואןהוראת נוהל 2/2011 - ביטול העברת בעלות מחיקת שותף ביטול רכב יבואןמסמך17-01-2011
הפסקת דיווח על התקנת בקרת יציבות ברכב ודיווח התקנת מערכת בטיחותהנחיה של אגף הרישוי לגבי רכבים מעל 3.5 טון שכבר יש חובה חוקית לקיום מערכת בקרת יציבות.מסמך26-09-2016
נוהל 6-איך אני נוהגנוהל מעקב אחר נהיגה ברכב חברהמסמך15-05-2012
נוהל שינוי תהליך רישום לרכב משא הבנוי בשלביםעדוכן מס' 2 - הרחבת הנוהל לרכבים עד 12 טוןמסמך04-11-2018
עדכון נוהל 6 -איך אני נוהגעדכון םנוהל איך אני נוהג, מעקב אחרי נהיגה ברכב חברהמסמך15-05-2011
קובץ נהלים בנושא רישוי רכבחוברת מרכזת של נהלים בנושא רישוי רכב שנערכה ע"י קטי מורלי מאגף הרישוימסמך06-07-2011
רישום ראשוני לרכב עם מנוע דיזלרישום ראשוני לרכב עם מנוע דיזלמסמך07-12-2010
רישום ראשוני לרכב אשכל סיור ותיוררישום ראשוני לרכב אשכל סיור ותיורמסמך21-03-2016
רישום רכב ע"ש אזרחים זרים באמצעות מיופה כוחביטול דרישת רישום "מחזיק רכב בארץ" בהנחיה משנת 2012- רישום ע"ש אזרחים זריםמסמך26-10-2016
רשימת החברות שרכשו זכויות מוניות ציבוריות נגישות.רשימת החברות שרכשו זכויות מוניות ציבוריות נגישות.מסמך08-06-2016
שינויים ברישיון סחר מתוקף חוק רישוי מקצועות ושירותים בענף הרכבהבהרות בנוגע לשינויים ברישיון סחר מתוקף חוק רישוי מקצועות ושירותים בענף הרכבמסמך20-11-2016