logo

כלי רכב חשמליים בישראל ובעולם - נתונים ומדיניות - דוח מטעם מרכז המחקר והמידע של הכנסת

המסמך הנוכחי סוקר את ההיבטים הבאים הקשורים ברכבים חשמליים: רגולציה, כלי מדיניות לעידוד המעבר לרכבים אלו, נתונים עולמיים ומקומיים על רכישות של כלי רכב חשמליים, ופריסת תשתיות החשמל ועמדות הטעינה- בארץ ובעולם.
הכנסת - מרכז המחקר והמידע 29-12-2021
pdf icon
לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות