logo

חוות דעת בנושא צרכי מקצועות הרכב בשנים הקרובות בישראל

המחסור הזמני הקיים כיום בעובדים בענף הרכב, מחייב גיבוש מענה מספק בטווח הקצר והבינוני בכדי לתמוך בביקוש הקיים ובעלייה בביקוש לרכב ולנסועה. יודגש, כי מעבר לאתגרים ולמורכבות בגיוס עובדים לענף, הכשרת עובדים לטווח ארוך, בנוסף להיותה קשה ליישום, תציב אותנו בפני בעיה אתית גדולה מאוד, שכן הצורך בידיים עובדות בתחום הרכבים הקונבנציונליים ילך ויצטמצם עד למינימום, דבר אשר יותיר אנשים שהוכשרו בענף ללא יכולת להתפרנס בעתיד. יש צורך למצוא פתרון מיידי לשנים הקרובות למחסור הקיים ולביקוש העולה בעובדים.
איגוד יבואני הרכב בשיתוף קבוצת גיאוקרטוגרפיה 31-05-2022
pdf icon
לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות