logo
פתיחת מכסת העסקת עובדים פלשתינאים במקצועות הרכב - וובינר הסבר על התהליך המוסכם
פתיחת מכסת העסקת עובדים פלשתינאים במקצועות הרכב - וובינר הסבר על התהליך המוסכם
פרטי האירוע
פרטים

12-09-2023

13:00

המפגש ייערך בזום

פרטי התקשרות

g_manager@car-importers.org.il

03-5622005

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות