logo

מידע שימושי: משרד התחבורה

הארכת תוקף רישיונות הסחר ורישיונות הייצור

קראו עוד

הוראות נוהל 018/2014 חישוב דרגת זיהום אוויר לכלי רכב מסוג N1-M1 - מיסוי ירוק

קראו עוד

הוראת נוהל 002/11 דרישות ליבוא כמותי של רכב חשמלי

קראו עוד

הוראת נוהל 01/2013 מחירים וסוגי חלפים

קראו עוד

הוראת נוהל 028/2016 רישוי מפעלים להתקנת מרכבים ע"ג רכבי משא N2, N3, וביצוע רישום ראשוני

קראו עוד

הוראת נוהל 10/13 - דרישות חובה רכב תפעולי

קראו עוד

הוראת נוהל 10/4 יבוא ושחרור צמיגים ואבובים לרכב

קראו עוד

הוראת נוהל 129 בדיקת צמיגים בעת מבחן הרישוי השנתי

קראו עוד

הוראת נוהל 138 תדירות רישוי שנתי לרכב פרטי חדש ורכב פרטי שהוא רכב השכרה/החכר

קראו עוד

הוראת נוהל 142 מערכות בטיחות ברכב כבד

קראו עוד

הוראת נוהל 146 טיפול ברכב חשמלי/היברידי והכשרת עובדים

קראו עוד

הוראת נוהל 151 הטבה באגרת רישוי רכב שנרשם לתנועה בין 1.1.2000-1.5.2017, אשר יותקנו בו מערכות בטיחות ברכב

קראו עוד

הוראת נוהל 152 הסרת הגבלה לרכב לאחר ריקול

קראו עוד

הוראת נוהל 2/16 - נוהל למתן רישיון יבואן ישיר ואפיון תהליך הטיפול בבקשות לרישיונות יבוא רכב

קראו עוד

הוראת נוהל 2/2008 רישום שנת עלייה לכביש

קראו עוד

הוראת נוהל 27/03א בדיקה טכנית לרכב חדש במוסך היבואן או במוסך בהפעלת היבואן או במוסך בכתב חוזה עם היבואן לכלי רכב עד 12 טון ואופנועים המיובאים לארץ

קראו עוד

הוראת נוהל 31/15 סימון מוצרי תעבורה מייבוא ומייצור מקומי בתקן, שם יצרן וארץ יצור

קראו עוד

הוראת נוהל 5/2010- יפוי כוח לביצוע פעולות ברכב ונהיגה

קראו עוד

הוראת נוהל 70 מידות צמיגים

קראו עוד

הוראת נוהל 83 ריקול

קראו עוד

הוראת נוהל H-02-2016 הגבהת רכבים (עד 50 מ"מ)

קראו עוד

הוראת נוהל H-05-2019 תהליך רישום לרכב בקטגוריות N2 ו-N3 המבצע שינוי מבנה - פיילוט מורחב

קראו עוד

הוראת נוהל S-23-04 לוחיות זיהוי

קראו עוד

הוראת נוהל T-01-2013 קביעת קוד דגם לרכב

קראו עוד

הוראת נוהל T-01-2013 קביעת קודי דגם לכלי רכב

קראו עוד

הוראת נוהל T-01-2020 - דרישות חובה למוניות להסעות מיוחדות

קראו עוד

הוראת נוהל T-1-2016 עדכון כושר גרירה לרכבים במשקל כולל עד 2200 ק"ג

קראו עוד

הוראת נוהל T0-12-2011 קביעת כושר גרירה של רכב הגורר מסוג M1, N2, N1, עבור גרורים מסוג O1 ו-O2

קראו עוד

הוראת נוהל T030315 אישור דגם אבטיפוס לרכב מסוג N1 , M1

קראו עוד

הוראת נוהל בנושא דיווח התקנת נקודות עיגון לריתום מטענים

קראו עוד

הוראת נוהל מס' 150 מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב להסעת תלמידים

קראו עוד

החלטת ממשלה אימוץ תקינה אירופאית ואמריקאית

קראו עוד

הנחיות להתקנה, הרכבה ושימוש במוצרי תעבורה למוסך

קראו עוד

חוזר בנושא חובת הצגת מחיר לצרכן של צמיגים

קראו עוד

חוזר להפעלת מוסך - דגשים

קראו עוד

חומרים מעכבי בעירה Regulation 118 עדכון מס' 2

קראו עוד

חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016

קראו עוד

יישום מערכות בטיחות חדשות בהתאם לתקנות GSR

קראו עוד

מדיניות משרד התחבורה בכל הנוגע לייצור, יבוא, סחר ודרישות תקן של מוצרי תעבורה

קראו עוד

מדיניות משרד התחבורה להרכבה/תיקון צמיגים ברכב

קראו עוד

מכתב הבהרה לבעלי רישיון להפעלת מוסך

קראו עוד

מסירת מידע וציוד בנודע לטיפול ברכב

קראו עוד

מערכות בטיחות לרכב (טיפול/החלפת מערכות בטיחות ברכב בדגש על השמשה הקדמית)

קראו עוד

נוהל 39 עדכון - איתור כלי רכב מסוכנים שינוי בתעודות ובפנקסים

קראו עוד

נוהל T030315 - אישור דגם אבטיפוס לרכב מסוג N1+M1

קראו עוד

נוהל דיווח הון עצמי ליבואן

קראו עוד

נוהל לביצוע הוראת רישום לרכב מסוג M1 ורכב מסוג N1

קראו עוד

נוהל נזק משמעותי ברכב חדש טרום מסירה

קראו עוד

סיכום דיון בנושא רכבי נכים M1/N1/N2 / - הסבת רכבי נכים

קראו עוד

עדכון דרישות למוניות

קראו עוד

עדכון הוראת נוהל 137 מערכת כיבוי אש באוטובוסים ודיווח ממוחשב על התקנה/תקינות המערכת

קראו עוד

ערכת חילוץ באוטובוסים

קראו עוד

צו התעבורה (הארכת תקופת רישיון רכב) בעקבות משבר הקורונה

קראו עוד

צו תעריף המכס - כרך ב' - 2017, פרק 87 ציון ירוק וציון בטיחות

קראו עוד

רישום לראשונה של רכב באמצעות מערכת יעודית

קראו עוד

שינוי סיווג אוטובוסים עד 19 נוסעים

קראו עוד

שינוי רוחק סרנים ברכב משא עם מערכת בקרת יציבות

קראו עוד

שינוי רוחק סרנים ויצור- קיצור גל הינע

קראו עוד

שינוי רמות באוטובוסים

קראו עוד

תהליך אישור הוספת מושב מלווה באוטובוס

קראו עוד

תיקון מועד ייצור

קראו עוד

תקנות הנהיגה הספורטיבית (הוראות בדבר ייבוא כלי תחרותי וחלקי חילוף), התשע"ב-2012

קראו עוד

תקנות התעבורה (תיקון מס' 10), התשע"ב-2012 - מדבקה איך אני נוהג

קראו עוד

תקנות התעבורה (תיקון מס' 13), התשע"ח - 2018 - מצלמות צד

קראו עוד

תקנות התעבורה (תיקון מס' 4), התשפ"ב - 2022 - קבוצות מחיר 2022

קראו עוד

תקנות התעבורה (תיקון מס' 6), התשע"ו 2016 - פנסי חזית בתקינה פדראלית

קראו עוד

תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (יבוא רכב ושיווקו וסחר ברכב) - תיקונים

קראו עוד

תקנת רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (פעולות ברכב המותרות שלא במוסך נייד) (תיקון), התשפ"ב - 2022

קראו עוד

תקנת תעבורה 274 (תיקון מס' 8), התשפ"ג - 2023 - ביטול מדבקות הטסטים

קראו עוד
לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות